Acord de licență pentru aplicația TDec

Actualizat la 10.05.2024 21:20

Prezentul Acord de licență reprezintă un contract încheiat între Furnizor și dumneavoastră în calitate de Utilizator.

Art.1 Prin instalarea, descărcarea, accesarea, copierea sau folosirea întregului software sau a unei părți din el, sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentul contract. Dacă nu sunteți de acord, atunci nu aveți dreptul să folosiți acest software. Folosirea neautorizată a acestui software constituie o încălcare materială a prezentului contract și este o violare a drepturilor de autor și de proprietate intelectuală.

Definiții

Art.2 Următorii termeni sunt folosiți în conținutul prezentului Acord:

Furnizor este dezvoltatorul aplicației TDec, deținător al dreptului de autor, respectiv VOLT SRL, cu sediul în Str. Iederii, Nr. 28, cod poștal 510041, Alba Iulia, România, persoană juridică înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J01/86/1999 și CIF. 11504275.

Utilizator este orice persoană fizică / juridică și care folosește TDec.

Cumpărător este orice persoană fizică / juridică care are domiciliul / sediul în România și care suportă Prețul.

TDec este o aplicație informatică (software) pentru procesarea informațiilor, ce rulează pe computerul Utilizatorului, așa cum este prezentat la https://www.tdec.ro/.

Certificat Digital este un document electronic (fișier) utilizat pentru stabilirea proprietății asupra unei chei publice folosite în scopuri criptografice, deținut de Utilizator. Certificatul Digital este înregistrat pe un dispozitiv electronic fizic (token) conectat la computerul Utilizatorului.

Preț este contravaloarea în bani necesară de a fi plătită de Cumpărător pentru a beneficia de licență. Prețul este stabilit de Furnizor în cadrul Procedurii de Înregistrare și nu poate fi fragmentat.

Perioada de Probă este o perioadă de timp de o lună calendaristică, începând de la data înregistrării, în care Utilizatorul beneficiază de toate facilitățile aplicației și are posibilitatea de a constata dacă aplicația îndeplinește cerințele sale.

Ghid este documentația de utilizare a TDec disponibilă la adresa https://www.tdec.ro/ghid

Procedura de Înregistrare

Art.3 Procedura este metoda prin care Utilizatorul înregistrează Certificatul Digital și poate fi săvârșită numai de către Utilizator respectând următoarele etape:

 1. Accesează pagina https://www.tdec.ro/obtine, de unde obține kit-ul de instalare al TDec și instalează cu succes aplicația conform Ghid;
 2. La pornirea TDec, selectează unul sau mai multe Certificate Digitale pentru care dorește obținerea licenței și dă click pe butonul „Înregistrare / Reînnoire”;
 3. Se deschide un formular unde introduce informațiile de identificare ale Cumpărătorului și dă click pe butonul „Înregistrează”;
 4. Se generează o proformă ce conține valoarea Prețului și este afișat mesajul „Certificatul a fost înregistrat și puteți utiliza aplicația”.

Art.4 Calcularea Prețului se efectuează în funcție de perioada de valabilitate rămasă a Certificatului Digital prezentat de Utilizator, rotunjită la o lună calendaristică indivizibilă:

Acordarea licenței

Art.5 Furnizorul oferă un drept neexclusiv și netransferabil Utilizatorului de a folosi TDec (numit în continuare „Licență”) numai dacă Utilizatorul a finalizat cu succes Procedura de Înregistrare a Certificatului Digital.

Art.6 Licența este acordată pe toată perioada de valabilitate a Certificatului Digital în cazul în care Cumpărătorul a plătit integral Prețul.

Art.7 Acordarea licenței nu transferă Utilizatorului / Cumpărătorului niciun drept de autor și proprietate intelectuală asupra TDec.

Încetarea licenței

Art.8 Furnizorul poate retrage licența la cererea expresă de renunțare a Utilizatorului.

Art.9 Licența încetează automat la expirarea Certificatului Digital pentru care a fost plătit Prețul.

Art.10 După încetarea licenței, Utilizatorul are dreptul de a accesa TDec în mod limitat, respectiv să vizualizeze documentele disponibile în baza de date și să folosească funcțiile de raportare / import / export. TDec nu va mai prelucra fișiere noi, nu se vor putea transmite sau primi fișiere sau mesaje noi.

Politica de livrare a serviciilor

Art.11 Serviciul este o licență electronică pentru o aplicație software livrată prin conexiune Internet.

Modalități de plată

Art.12 Modalitățile de plată acceptate sunt:

Art.13 În mod explicit, nu sunt acceptate plățile în numerar la sediul Furnizorului și nici depunerile de numerar în contul Furnizorului cu cod de depunere în ING Office.

Art.14 Confirmarea plății Prețului se realizează de Furnizor numai după ce acesta a primit la rândul său confirmarea tranzacțiilor din partea băncii sale sau a procesatorului de carduri. Confirmările de plăți trimise direct de Cumpărător sau banca acestuia sunt ignorate.

Art.15 Factura finală se emite astfel:

 1. În cazul persoanelor fizice (B2C), după confirmarea plății, Furnizorul emite factura în format PDF și se transmite la adresa de email introdusă de cumpărător în formularul de înregistrare.
 2. În cazul persoanelor juridice (B2B), după confirmarea plății, Furnizorul emite factura în format XML și o va transmite Cumpărătorului prin sistemul RO e-Factura.
 3. În cazul instituțiilor publice (B2G), după întocmirea unui Referat de necesitate și confirmarea unei Comenzi, Furnizorul emite factura în format XML și o va transmite Cumpărătorului prin sistemul RO e-Factura.

Art.16 Plățile eronate din culpa Cumpărătorului sunt soluționate astfel:

 1. În cazul plăților din contul unei alte entități decât Cumpărătorul, se va considera plata efectuată în numele Cumpărătorului, iar factura finală se va emite pentru Cumpărătorul din proformă.
 2. În cazul plăților cu o valoare mai mare decât Prețul din proformă, inclusiv a plăților dublate, valoarea ce depășește Prețul este considerată „Avans servicii” și poate fi utilizată pentru o viitoare achiziție de licență.
 3. În cazul plăților cu o valoare mai mică decât Prețul din proformă, plata nu poate fi confirmată, este considerată „Avans servicii” și se așteaptă plăți ulterioare până la atingerea valorii Prețului.
 4. Numai la cererea în scris a Cumpărătorului, Furnizorul este obligat să returneze plata eronată și numai în contul bancar al Cumpărătorului. Furnizorul își rezervă dreptul de a reține un „Comision procesare plată eronată” pentru acoperirea cheltuielilor cu comisioanele bancare și timpul alocat acestei procesări.
 5. Comisioanele pentru procesarea plăților eronate sunt următoarele:
  • 11,90 Lei (TVA 19% inclusă) pentru returnarea fiecărei plăți eronate la cererea în scris a Cumpărătorului.
  • 23,80 Lei (TVA 19% inclusă) pentru fiecare depunere de numerar în contul Furnizorului cu cod de depunere în ING Office.

Politica de retur / anulare

Art.17 În cazul în care ulterior plății Prețului, Utilizatorul solicită înlocuirea Certificatului Digital pentru care a fost emisă Licența cu un nou Certificat Digital, valoarea Prețului este recalculată ca diferență între perioada de valabilitate a noului Certificat Digital și perioada de valabilitate rămasă a vechiului Certificat Digital. Dacă perioada de valabilitate a noului Certificat Digital este mai mică decât perioada de valabilitate rămasă a vechiului Certificat Digital, diferența va constitui „Avans servicii” și poate fi utilizată pentru o viitoare achiziție de licență.

Art.18 Prin efectuarea plății Prețului, Utilizatorul consimte faptul că a testat aplicația în Perioada de Probă și că aplicația îndeplinește toate cerințele sale. Orice retur, anulare sau restituire a Prețului ulterior efectuării plății, nu se acceptă.

Art.19 Faptul că Utilizatorul nu deține un token fizic cu Certificatul Digital (certificatul este înregistrat în „cloud”) și, în faza de înregistrare, a bifat opțiunea obligatorie „Sunt în posesia token-ului ce conține acest certificat”, nu reprezintă un motiv de retur / anulare.

Drepturile și obligațiile Utilizatorului

Art.20 Utilizatorul are următoarele drepturi și obligații:

 1. Utilizatorul are dreptul și se obligă să testeze TDec în Perioada de Probă, înainte de a plăti Prețul. Utilizatorul își asumă singur, întregul risc în ceea ce privește utilizarea TDec.
 2. Utilizatorul se obligă să adopte măsuri de prevenție a pierderii informațiilor prezente pe computerul său prin efectuarea periodică a unor copii de siguranță (Backup), prin intermediul instrumentelor oferite de aplicație.
 3. Utilizatorul își oferă consimțământul de a permite instalarea automată a actualizărilor pe computerul său. Orice măsură de a bloca actualizarea TDec în mod intenționat sau involuntar reprezintă o încălcare a prezentului Acord.
 4. Utilizatorul se obligă să solicite asistență numai pentru chestiuni legate strict de funcționarea și utilizarea TDec.
 5. Utilizatorul nu are dreptul să realizeze el însuși sau să permită vreunui terț realizarea oricărui tip de aplicație ce derivă din TDec sau să adauge, modifice, șteargă funcționalități și/sau interfețe ale TDec sau să aplice ingineria inversă, recompilarea, dezasamblarea TDec.
 6. Utilizatorul nu are dreptul să vândă, să închirieze sau să transfere licenția.

Drepturile și obligațiile Furnizorului

Art.21 Furnizorul are următoarele drepturi și obligații:

 1. Furnizorul își rezervă dreptul, dar nu se obligă, de a dezvolta și pune la dispoziție din proprie inițiativă versiuni noi ale TDec ce pot include noi funcționalități, corecții, adaptări legislative și tehnice.
 2. Furnizorul se obligă să acorde Utilizatorului servicii de asistență fără taxă suplimentară, numai la sesizarea scrisă a Utilizatorului prin Email sau WhatsApp. Furnizorul își rezervă dreptul de a stabili timpul de răspuns la sesizări cât și dreptul de a nu da curs sesizărilor în afara scopului TDec.
 3. Furnizorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor de contact, a fișierelor și a informațiilor primite de la Utilizator.
 4. Furnizorul se obligă să asigure funcționalitatea serviciilor sale 99% din timp în fiecare lună calendaristică, fără a include perioadele de mentenanță planificată, întreruperi ale serviciilor Furnizorilor săi sau cazuri de forță majoră. Furnizorul își rezervă dreptul de a întrerupe serviciile sale pe perioada efectuării unor lucrări de mentenanță, dar nu mai mult de 3 ore consecutiv.
 5. Furnizorul are dreptul de a suspenda sau de a întrerupe licența Utilizatorului în cazul în care constată că acesta a încălcat prezentul Acord.

Garanții

Art.22 Aplicația este distribuită „AȘA CUM ESTE” („AS IS”), performanțele sale depind de modul de utilizare și mediile hardware și software ale Utilizatorului. Furnizorul nu poate oferi și nu acordă nicio garanție în ceea ce privește conformitatea cu un scop anume.

Art.23 Furnizorul nu este responsabil și nici nu poate oferi nicio garanție:

 1. dacă Utilizatorul folosește o versiune mai veche (neactualizată) a TDec sau alte versiuni ale aplicațiilor terțe decât cele specificate în Ghid sau un sistem de operare neactualizat.
 2. dacă există disfuncționalități cauzate de terțe aplicații (antivirus, firewall etc) care ar putea interfera sau bloca funcționarea normală a TDec.
 3. în ceea ce privește modul de funcționare, conținutul returnat sau disponibilitatea serviciilor terților precum Ministerul Finanțelor Publice sau cu Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF.
 4. față de Utilizator sau orice altă persoană, sub nicio formă, pentru nicio daună de orice natură, incluzând dar fără a se limita la daune în legătură cu: pierderea informațiilor, pierderea profitului, pierderi comerciale, oprirea producției, disfuncționalități ale echipamentelor, sau pentru orice fel de daune ce excedă Prețul, chiar dacă Furnizorul a fost informat despre posibilitatea unei astfel de daune, ori de orice pretenție din partea vreunui terț.

Confidențialitate

Art.24 Aplicația permite înregistrarea, modificarea, vizualizarea, transferul și ștergerea manuală a informațiilor de către Utilizator, numai prin interfața grafică aplicației sau prin API. Utilizatorul își asumă răspunderea informațiilor introduse manual și prin preluarea automată din sursele configurate de acesta. În baza certificatului digital pentru care deține o licență, Utilizatorul oferă aplicației dreptul de a accesa, transfera, procesa și păstra în mod automat informațiile oferite de ANAF referitoare la persoana sa și la societățile pentru care Utilizatorul are drept de acces la ANAF.

Art.25 Aplicația păstrează toate informațiile în baza de date folosită de aceasta și care este instalată pe computerul Utilizatorului. Aplicația are dreptul de a transmite o copie a informațiilor existente în baza de date exclusiv către:

Art.26 În mod explicit, informațiile existente în baza de date nu sunt transmise către Furnizor. Următoarele informații sunt transmise în mod automat către Furnizor pentru identificarea licenței Utilizatorului, statistică și depanarea eventualelor probleme:

Art.27 Informațiile transmise de Utilizator Furnizorului în vederea acordării serviciilor de asistență sunt utilizate de Furnizor numai în acest scop. Furnizorul poate transmite aceste informații către ANAF în cazul în care consideră că remedierea problemelor semnalate de Utilizator sunt de competența ANAF.

Dispoziții finale

Art.28 Partea care a întâmpinat dificultăți în respectarea Acordului ca urmare a forței majore este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului.

Art.29 Prezentul Acord se poate modifica periodic. Varianta actualizată și în vigoare este această pagină.

Art.30 Prezentul Acord este guvernat de legea română.

Art.31 Orice litigiu născut din interpretarea sau executarea prezentului Acord, va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care Furnizorul și Utilizatorul nu reușesc rezolvarea amiabilă, litigiul va fi supus spre rezolvare instanțelor judecătorești de la sediul Furnizorului.