Acord de licență pentru aplicația TDec

Actualizat la 04.06.2022 10:30

Prezentul Acord de licență reprezintă un contract încheiat între Furnizor și dumneavoastră în calitate de Utilizator.

Prin instalarea, descărcarea, accesarea, copierea sau folosirea întregului software sau a unei părți din el, sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentul contract. Dacă nu sunteți de acord, atunci nu aveți dreptul să folosiți acest software. Folosirea neautorizată a acestui software constituie o încălcare materială a prezentului contract și este o violare a drepturilor de autor și de proprietate intelectuală.

Definiții

Furnizor este dezvoltatorul aplicației TDec, deținător al dreptului de autor, respectiv VOLT SRL, cu sediul în Str. Iederii, Nr. 28, cod poștal 510041, Alba Iulia, România, telefon 0726.337.294, email voltwebdesign@gmail.com, website: www.G7.ro, persoană juridică înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J01/86/1999 și CIF. 11504275.

Utilizator este orice persoană fizică sau juridică și care folosește TDec.

TDec este un software, adică o aplicație informatică pentru procesarea datelor ce rulează pe computerul Utilizatorului.

Certificat Digital este un document electronic (fișier) utilizat pentru stabilirea proprietății asupra unei chei publice folosite în scopuri criptografice, deținut de Utilizator. Certificatul Digital este înregistrat pe un dispozitiv electronic (token) conectat la computerul Utilizatorului.

Preț este contravaloarea în bani necesară de a fi plătită de Utilizator pentru a beneficia de licență. Prețul este stabilit de Furnizor în cadrul Procedurii de Înregistrare.

Ghid este documentația de utilizare a TDec disponibilă la adresa https://www.tdec.ro/ghid

Procedura de Înregistrare

Procedura este metoda prin care Utilizatorul înregistrează Certificatul Digital și poate fi săvârșită numai de către Utilizator respectând următoarele etape:

  1. Accesează pagina https://www.tdec.ro/obtine, de unde obține kit-ul de instalare al TDec și instalează cu succes aplicația conform Ghid;
  2. La pornirea TDec, selectează unul sau mai multe Certificate Digitale pentru care dorește obținerea licenței și dă click pe butonul „Înregistrare”;
  3. Se deschide un formular unde introduce datele de identificare ale cumpărătorului și dă click pe butonul „Trimite”;
  4. Se generează o factură proformă și este afișat mesajul „Certificatul a fost înregistrat și puteți utiliza aplicația”.

Acordarea licenței

Furnizorul oferă un drept neexclusiv și netransferabil Utilizatorului de a folosi TDec numai dacă Utilizatorul a finalizat cu succes Procedura de Înregistrare a Certificatului Digital.

Licența „shareware” este acordată cu titlu gratuit pe o perioadă de maxim 1 lună calendaristică de la data finalizării Procedurii de Înregistrare. Licența „payware” este acordată pe toată perioada de valabilitate a Certificatului Digital în cazul în care Utilizatorul a plătit integral Prețul.

Acordarea licenței nu transferă Utilizatorului niciun drept de autor și proprietate intelectuală asupra TDec.

Încetarea licenței

Furnizorul poate retrage licența la cererea expresă de renunțare a Utilizatorului.

Licența încetează automat la expirarea termenului de 1 lună de la de la data finalizării Procedurii de Înregistrare, sau la expirarea Certificatului Digital pentru care a fost plătit Prețul.

După încetarea licenței, Utilizatorul are dreptul de a accesa TDec în mod limitat, respectiv să vizualizeze documentele disponibile în baza de date și să folosească funcțiile de raportare / import / export. TDec nu va mai prelucra fișiere noi, nu se vor putea transmite sau primi fișiere sau mesaje noi.

Politica de livrare a serviciilor

Serviciul este o licență electronică pentru o aplicație software livrată prin conexiune Internet. La valoarea calculată a Prețului nu se aplică TVA, firma VOLT SRL fiind scutită de plata TVA cf. Art. 310 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. După efectuarea plății Prețului, Furnizorul va emite factura fiscală în format electronic și o va trimite prin email Utilizatorului, valabilă fără ștampilă și semnătură, cf. Art. 319 pct. (29) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 98 din Normele de aplicare.

Modalități de plată

Nu sunt acceptate plățile în numerar la sediul furnizorului și nici depunerile de numerar în contul furnizorului cu cod de depunere în ING Office! Modalitățile de plată acceptate sunt:

Politica de retur / anulare

În cazul în care ulterior plății Prețului, Utilizatorul solicită renunțarea la licență, este necesar să trimită Furnizorului o cerere în scris care să cuprindă datele cumpărătorului, numărul / data / valoarea facturii de achiziție, motivul renunțării și anexa cu un document de la bancă ce atestă titularul contului. Rambursarea Prețului este parțială și proporțională perioadei de valabilitate rămasă până la expirarea licenței și numai prin transfer bancar în contul Utilizatorului.

Faptul că Utilizatorul nu deține un token cu Certificatul Digital (certificatul este de tip „cloud”) și, în faza de înregistrare, a bifat opțiunea obligatorie „Sunt în posesia token-ului ce conține acest certificat”, nu reprezintă un motiv de retur / anulare.

Drepturile și obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul se obligă să testeze TDec înainte de a plăti Prețul. Utilizatorul își asumă singur, întregul risc în ceea ce privește utilizarea TDec.

Utilizatorul se obligă să adopte măsuri de prevenție a pierderii datelor prezente pe computerul său prin efectuarea periodică a unor copii de siguranță (Backup), fie prin intermediul instrumentelor oferite de TDec, fie prin intermediul unor terțe aplicații.

Utilizatorul își oferă consimțământul de a permite instalarea automată a actualizărilor pe computerul său. Orice măsură de a bloca actualizarea TDec în mod intenționat sau involuntar reprezintă o încălcare a prezentului Acord.

Utilizatorul se obligă să solicite asistență numai pentru chestiuni legate strict de funcționarea și utilizarea TDec.

Utilizatorul nu are dreptul să realizeze el însuși sau să permită vreunui terț realizarea oricărui tip de aplicație ce derivă din TDec sau să adauge, modifice, șteargă funcționalități și/sau interfețe ale TDec sau să aplice ingineria inversă, recompilarea, dezasamblarea TDec.

Utilizatorul nu are dreptul să vândă, să închirieze sau să transfere licenția.

Drepturile și obligațiile Furnizorului

Furnizorul își rezervă dreptul, dar nu se obligă, de a dezvolta și pune la dispoziție din proprie inițiativă versiuni noi ale TDec ce pot include noi funcționalități, corecții, adaptări legislative și tehnice.

Furnizorul se obligă să acorde Utilizatorului servicii de suport fără taxă suplimentară, la sesizarea Utilizatorului prin intermediul email-ului voltwebdesign@gmail.com și a aplicației Facebook Messenger @voltalbaiulia. Furnizorul își rezervă dreptul de a stabili timpul de răspuns la sesizări cât și dreptul de a nu da curs sesizărilor în afara scopului TDec.

Furnizorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor de contact, a fișierelor și a informațiilor primite de la Utilizator.

Furnizorul se obligă să asigure funcționalitatea serviciilor sale 99% din timp în fiecare lună calendaristică, fără a include perioadele de mentenanță planificată, întreruperi ale serviciilor furnizorilor săi sau cazuri de forță majoră. Furnizorul își rezervă dreptul de a întrerupe serviciile sale pe perioada efectuării unor lucrări de mentenanță, dar nu mai mult de 3 ore consecutiv.

Furnizorul are dreptul de a suspenda sau de a întrerupe licența Utilizatorului în cazul în care constată că acesta a încălcat prezentul Acord.

Garanții

Aplicația este distribuită „AȘA CUM ESTE” („AS IS”), performanțele sale depind de modul de utilizare și mediile hardware și software ale Utilizatorului. Furnizorul nu poate oferi și nu acordă nicio garanție în ceea ce privește conformitatea cu un scop anume.

Furnizorul nu răspunde dacă Utilizatorul folosește o versiune mai veche (neactualizată) a TDec și nici în cazul în care Utilizatorul folosește alte versiuni ale aplicațiilor terțe decât cele specificate în Ghid.

Furnizorul nu răspunde de disfuncționalități cauzate de terțe aplicații (antivirus, firewall etc) care ar putea interfera sau bloca funcționarea normală a TDec.

Furnizorul nu răspunde de modul de funcționare, modificarea, conținutul returnat sau disponibilitatea serviciilor terților precum Ministerul Finanțelor Publice sau cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Furnizorul nu este răspunzător față de Utilizator sau orice altă persoană, sub nicio formă, pentru nicio daună de orice natură, incluzând dar fără a se limita la daune în legătură cu: pierderea datelor, pierderea profitului, pierderi comerciale, oprirea producției, disfuncționalități ale echipamentelor, sau pentru orice fel de daune ce excedă Prețul, chiar dacă Furnizorul a fost informat despre posibilitatea unei astfel de daune, ori de orice pretenție din partea vreunui terț.

Dispoziții finale

Partea care a întâmpinat dificultăți în respectarea Acordului ca urmare a forței majore este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului.

Prezentul Acord se poate modifica periodic. Orice modificări aduse vor fi postate pe această pagină.

Prezentul Acord va fi guvernat de legea română.

Orice litigiu născut din interpretarea sau executarea prezentului Acord, va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care Furnizorul și Utilizatorul nu reușesc rezolvarea amiabilă, litigiul va fi supus spre rezolvare instanțelor judecătorești de la sediul Furnizorului.